Quyết định 381/QĐ-QLCL về việc ban hành tài liệu tập huấn và bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

quyet-dinh-381-qd-qlcl-dichvutuvan24h

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 381/QĐ-QLCLHà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH TÀI LIỆU TẬP HUẤN VÀ BỘ CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

Căn cứ Quyết định số 670/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT/BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Căn cứ ý kiến của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1416/QLCL-CL1 ngày 04/8/2014 cho phép Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành tài liệu tập huấn và bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý Chất lượng thủy sản và Trưởng phòng Quản lý Chất lượng Nông lâm sản,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành tài liệu tập huấn và bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, gồm:

1. Tài liệu tập huấn kiến thức chung về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (Phụ lục 1)

2. Bộ câu hỏi và đáp án đánh giá kiến thức chung về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (Phụ lục 2)

3. Tài liệu tập hun kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sn (Phụ lục 3)

4. Bộ câu hỏi và đáp án đánh giá kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (Phụ lục 4)

5. Quy định về việc xây dựng bộ đề và cách thức lựa chọn đ để tổ chức kiểm tra kiến thức an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (Phụ lục 5)

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực k từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sn theo phân công, phân cấp của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng (để b/c);
– Bộ Y tế; Bộ Công Thương (để biết);
– Lưu: VT.

CỤC TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Như Tiệp

DANH MỤC PHỤ LỤC

(Đính kèm theo QĐ 381/QĐ-QLCL Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.