Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

dichvutuvan24hMay 14, 20223 min read

Như vậy, việc bỏ tổ chức thi và cấp giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm bởi các cơ quan chức năng đã được xác thật.…

Bãi bỏ xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

Bãi bỏ xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

dichvutuvan24hMay 4, 20223 min read

Hiện nay, việc xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm thuộc sự quản lý của Bộ Y Tế, Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn, Bộ…

Quyết định 381/QĐ-QLCL về việc ban hành tài liệu tập huấn và bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

Quyết định 381/QĐ-QLCL về việc ban hành tài liệu tập huấn và bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

dichvutuvan24hMay 4, 20223 min read

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -…

Quyết định 1390/QĐ-BCT 2020 về việc ban hành câu hỏi và đáp án về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương

Quyết định 1390/QĐ-BCT 2020 về việc ban hành câu hỏi và đáp án về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương

dichvutuvan24hMay 3, 202228 min read

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 1390/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2020 QUYẾT…

Thông tư 279/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

Thông tư 279/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

dichvutuvan24hMay 2, 20227 min read

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 279/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016 THÔNG…