dich-vu-giai-the-cong-ty-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai

Để nhà đầu tư nước ngoài chấm dứt hoàn toàn các quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình thì nhà đầu tư phải tiến hành đầy đủ các trình tự, thủ tục để giải thể doanh nghiệp theo qui định của Luật Doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chỉ tiến hành giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Trình tự, thủ tục tiến hành giải thể doanh nghiệp nước ngoài:

  • Thông báo quyết định giải thể công ty
  • Thanh lý tài sản, thanh lý các khoản nợ và lương của người lao động
  • Hoàn tất các nghĩa vụ với cơ quan bảo hiểm xã hội (nếu có)
  • Hoàn tất các nghĩa vụ với cơ quan hải quan (nếu có)
  • Hoàn tất các nghĩa vụ với cơ quan thuế
  • Nộp hồ sơ giải thể, tiến hành đóng mã số doanh nghiệp

Thời gian hoàn tất thủ tục giải thể thông thường sẽ từ 15 – 30 ngày (thời gian thực hiện cũng có thể kéo dài từ 06 – 12 tháng tùy thuộc vào thời gian trả kết quả của cơ quan nhà nước)