Notifications
Clear all

Các loại Cổ Đông và quyền cơ bản của Cổ Đông trong Công ty Cổ Phần?

dichvutuvan24h
Admin
Công ty Cổ Phần là loại hình doanh nghiệp bao gồm nhiều chủ sở hữu, trong đó, mỗi chủ sở hữu có quyền lợi và nghĩa vụ tương đương với phần vốn góp vào doanh nghiệp và được gọi là Cổ Đông. Các loại Cổ Đông được phân biệt bằng quyền cũng như nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phiếu mà họ sở hữu.
Cổ đông phổ thông: Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.
Cổ đông ưu đãi: Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi.
Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây: Cổ phần ưu đãi biểu quyết; Cổ phần ưu đãi cổ tức; Cổ phần ưu đãi hoàn lại; Cổ phần ưu đãi khác do Điều Lệ công ty quy định.
Các quyền cơ bản của cổ đông:
Cổ đông phổ thông Cổ đông ưu đãi biểu quyết Cổ đông ưu đãi cổ tức và cổ đông ưu đãi hoàn lại

Quyền biểu quyết: tương ứng với số CP sở hữu để quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty trong kỳ họp ĐHĐCĐ. Mỗi CP phổ thông có một phiếu biểu quyết.

CĐ hoặc nhóm CĐ sở hữu từ 10% tổng số CP phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều Lệ công ty có quyền đề cử người vào HĐQT, BKS.

CĐ ưu đãi biểu quyết có quyền biểu quyết với số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với CP phổ thông.

Số phiếu biểu quyết của một CĐ ưu đãi biểu quyết do Điều Lệ công ty quy định.

 

 

CĐ ưu đãi không có quyền biểu quyết, dự họp ĐHĐCĐ, đề cử người vào HĐQT, BKS.

 

 

 

 

Quyền được tự do chuyển nhượng CP cho CĐ khác hoặc cho người khác (trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật Doanh nghiệp.

Không có quyền chuyển nhượng CP ưu đãi biểu quyết cho người khác.

 

CP ưu đãi có thể chuyển đổi thành CP phổ thông theo Nghị quyết của Đại hội đồng CĐ.

 

Quyền được nhận cổ tức theo quyết định của ĐHĐCĐ.

Nhận ưu đãi cổ tức hoặc ưu đãi hoàn lại theo điều kiện đã ghi tại cổ phiếu.

Quyền được nhận một phần tài sản khi công ty giải thể hoặc phá sản sau khi công ty thanh toán hết các khoản nợ.
Quyền được ưu tiên mua CP mới chào bán tương ứng với tỷ lệ CP sở hữu.
Quyền được cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật và Điều Lệ công ty.
This topic was modified 4 months ago by dichvutuvan24h
Quote
Topic starter Posted : 30/10/2020 3:22 pm
Share: