Notifications
Clear all

Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên được hiểu như thế nào?

dichvutuvan24h
Admin
Công ty TNHH hai thành viên trở lên là loại hình doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong đó:
  • Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không được vượt quá 50 thành viên;
  • Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật Doanh nghiệp;
  • Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật Doanh nghiệp;
  • Không được quyền phát hành cổ phần.
This topic was modified 4 months ago by dichvutuvan24h
Quote
Topic starter Posted : 08/10/2020 4:09 pm
Share: